Što je Duodopa gel?

Duodopa je preparat levodope i karbidope u obliku gela pohranjen u kazetama. Levodopa je preteča dopamina koja se u moždanim stanicama pretvara u dopamin
i tako djeluje na dopaminergičke receptore (mjesto vezivanja dopamina). Lijek se mora čuvati na temperaturi od 4-8˚C.

Što je to PEG?

PEG je skraćenica od perkutana gastrostoma. To je mali otvor na želucu koji se napravi bolesniku kirurški i preko kojeg se uvede sonda u tanko crijevo. PEG se radi u suradnji sa gastroenterolozima u općoj anesteziji. Prije samog postavljanja PEG-a bolesniku se preko nazojejunalne sonde (sonda koja se provede kroz nos) probno kroz nekoliko dana primjenjuje Duodopa gel kako bi bolesnik i liječnik vidjeli terapijski odgovor i odlučili o početku ovog načina liječenja.

Kako se lijek primjenjuje?

Lijek se primjenjuje putem pumpe koja je s vanjske strane spojena na sondu, a koju bolesnik nosi oko vrata ili struka. Bolesniku se ujutro po buđenju postavlja kazeta sa lijekom na pumpu, uključuje pumpa i on je nosi tijekom cijelog dana do odlaska na spavanje. Nakon što se pumpa ugasi istrošena se kazeta sa lijekom skine.

Koja doza lijeka je potrebna za terapiju?

Terapijski pristup je individualan i svakom bolesniku liječnik ponaosob odredi dozu lijeka. Pri tome se posebno procjenjuje jutarnja doza, kontinuirana doza i dodatna doza. Jutarnjom dozom se brzo ubrizga određena količina lijeka kako bi ujutro „pokrenula“ bolesnika. Kontinuirana doza omogućava konstantnu dopremu lijeka u istoj dozi tijekom cijelog dana, a dodatna doza služi ukoliko bolesnik osjeti kratkotrajno pogoršanje kako bi se to korigiralo.

Da li bolesnik treba uzimati još kakvu terapiju tijekom liječenja Duodopa gelom?

Nakon što se bolesniku uključi Duodopa gel u terapiju, sva ostala terapija se isključuje, jedino se ostavlja noćna terapija (koju bolesnik popije nakon što se isključi pumpa) jednim od lijekova kako bi bolesnik imao kontrolirane simptome tijekom noći. U nekim slučajevima kada bolesnika muče i jako izraženi simptomi tijekom noći, može se nastaviti sa primjenom Duodopa gela i tijekom noći.

Kakve koristi bolesnici imaju od liječenja Duodopa gelom?

Bolesnici na ovoj vrsti terapije više ne osjećaju prestanak djelovanje lijeka niti imaju motoričke oscilacije („on“-„off“). U slučaju da se iznenada ukoče i ne mogu napraviti korak, dovoljno će biti da si dodaju dodatnu dozu koja će ih u kratkom vremenu otkočiti. Diskinezije se često ne mogu u potpunosti ukloniti, no mogu se umanjiti do te mjere da ne ometaju bolesnika u funkcioniranju. Bolesnici isto tako više nisu ovisni o uzimanju lijekova po satnici što narušava kvalitetu života.

Koje su nuspojave ove terapije?

Najčešće nuspojave su vezane za sondu i pumpu, a to su lokalne infekcije oko PEG-a, bolovi u stomaku, gubitak na tjelesnoj težini, kvar pumpe, odvajanje i zapetljavanje sonde i pogoršanje nevoljnih kretnji.

Koji bolesnici su kandidati za ovaj način liječenja?

Svi bolesnici sa uzapredovalom fazom bolesti koju prate “ON-OFF” stanja, osjećaj prestanka djelovanja lijeka pred slijedeću dozu i nevoljne kretnje.

Koji bolesnici nisu kandidati za ovaj način liječenja?

Bolesnici sa teškim oblikom demencije i teškim psihičkim smetnjama nisu dobri kandati za ovaj oblik liječenja. Oprez je potreban kod bolesnika sa upalnom bolesti želuca ili crijeva ili stanjima nakon većih operativnih zahvata na želucu ili crijevima. Kod ovog načina liječenja bitno je da bolesnici imaju potporu obitelji ili skrbnika. To je zbog toga što njegovatelj katkad mora pomoći uključiti pumpu u periodima kada zbog simptoma Parkinsonove bolesti bolesnik sam neće biti u mogućnosti to obaviti.

Hoće li skrbnik i/ili bolesnik biti u mogućnosti rukovati sa pumpom?

Naravno. Pumpa je koncipirana vrlo jednostavno i kroz nekoliko koraka se postavlja u rad ili gasi. Prije otpusta iz bolesnice i bolesnik i skrbnici se educiraju o radu pumpe te dobijaju jednostavne pisane upute. Osim toga bolesnik i skrbnik, nakon otpusta kući, imaju kontinuiranu pomoć specijalizirane Duodopa sestra koja je dostupna na telefonu i osobno u slučaju bilo kakvih problema.

Mogu li bolesnici obavljati sve aktivnosti uz pumpu?

Naravno. Bolesnici nisu ni na koji način ograničeni na ovoj terapiji, osim što ne smiju smočiti pumpu. Bolesnici se neometanu mogu baviti svim aktivnostima i hobijima uz ovaj način terapije.

Što ako bolesnik ne bude zadovoljan ili se jave nekakve komplikacije?

Ukoliko se uvidi da terapijski odgovor nije dovoljno dobar ili bolesnik ima komplikacije koje se ne rješavaju, ovaj način liječenja se jednostavno može prekinuti. Izvadi se sonda i zatvori se PEG. Bolesnik se vraća na staru terapiju lijekovima ili prelazi na neki drugi oblik specifične terapije. Prethodno liječenje primjenom Duodopa gela kod bolesnika ne ostavlja nikakvih komplikacija niti zdravstvenih problema.